Statut Stowarzyszenia na rzecz Polskiego Kunsztu Rzemieślniczego Wolny Kraft z dnia 25 V 2020 r.

Uwaga, ze względu na ograniczenia techniczne, zamiast podpunktów na stronie pojawiają się punkty, mogą też pojawić się niewielkie błędy edytorskie. Oryginalny plik w formacie pdf dostępny jest na naszym serwerze.

 
 

 
 

PREAMBUŁA

W naszym rozumieniu sposób produkcji i dystrybucji produktów rzemieślniczych w społeczeństwie jest nierozłącznie związany z kwestiami jakości, różnorodności i odpowiedzialnością społeczną. Produkcja rzemieślnicza zawsze będzie mniej efektywna i droższa, jej wartością jest jednak różnorodność, osobista relacja z producentem i filozofia, która stoi za gotowym produktem. Dlatego całkowite poddanie jej zasadom efektywności finansowej jest niewłaściwe. Bez produkcji rzemieślniczej gospodarka narażona jest na dyktat dużych producentów, dla których celem jest zysk, a nie realizowanie potrzeb konsumentów. Pragniemy urzeczywistniać sposób produkcji i dystrybucji piwa i innych produktów rzemieślniczych, którego nadrzędnym celem nie będą zyski, ale tworzenie godnych miejsc pracy przy produkcji wysokiej jakości, różnorodnych produktów, których oczekuje świadomy konsument. Wierzymy, że porozumienie i bezpośrednia współpraca konsumentów oraz producentów jest fundamentem ładu społecznego. Podejmujemy się wcielania powyższych idei w życie poprzez działalność niniejszego Stowarzyszenia.

 
 


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenie na rzecz Polskiego Kunsztu Rzemieślniczego Wolny Kraft (dalej: Stowarzyszenie) działa na podstawie i w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 j.t. ze zm.), niniejszego Statutu i uchwał oraz decyzji organów określonych w niniejszym Statucie.
 2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może działać również na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa, jeżeli jest to zgodne z celami Stowarzyszenia i sposobami ich realizacji.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
 5. Stowarzyszenie ma prawo do używania odznak i pieczęci według zatwierdzonych wzorów.
 6. Stowarzyszenie tworzy się na czas nieograniczony.
 7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji w zakresie zgodnym z niniejszym Statutem.

§ 2

 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
 1. Prezesie Zarządu – rozumie się przez to Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
 2. Członku Zarządu – rozumie się przez to członka Zarządu Stowarzyszenia innego niż Prezes Zarządu, chyba że z redakcji zapisu wynika, że regulacja dotyczy wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Zarząd – rozumie się przez to władzę Stowarzyszenia powoływaną na podstawie niniejszego Statutu i złożona z Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
 4. WZS – rozumie się przez to zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia,
 5. ZWZS – rozumie się przez to zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia,
 6. NWZS – rozumie się przez to WZS, o ile zwołane jest w trybie nadzwyczajnym.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, a także innych podmiotów posiadających podmiotowość prawną, założonym i prowadzonym, aby realizować cele określone w niniejszym Statucie.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 3. Stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników i podpisywać umowy cywilnoprawne przewidujące wynagrodzenie za wykonanie pracy na rzecz Stowarzyszenia lub jego członków. Przedmiotowe umowy mogą być również zawierane z członkami organów Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji. Wynagrodzenie takie ustalane jest na podstawie wymaganego od Członka Zarządu nakładu pracy i z uwzględnieniem sytuacji finansowej Stowarzyszenia, o ile taką decyzję podejmie WZS.
 5. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tej Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą WZS.

§ 4

 1. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Prezesa Zarządu wraz z Członkiem Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu wraz z Członkiem Zarządu łącznie. W sprawach, w których wartość zobowiązania Stowarzyszenia nie przekracza 20.000,00 zł, Stowarzyszenie może reprezentować Prezes Zarządu lub Skarbnik samodzielnie.
 2. Zarząd może uchwałą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia i wystawić dokument pełnomocnictwa podpisany zgodnie z reprezentacją Stowarzyszenia.

 
 

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

§ 5

 1. Celami Stowarzyszenia na rzecz Polskiego Kunsztu Rzemieślniczego Wolny Kraft są:
  1. rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie piwa rzemieślniczego i innych produktów rzemieślniczych, sposobu ich wytwarzania, dystrybucji oraz konsumpcji, a także prawa do informacji i innych praw konsumenckich,
  2. promocja i wspieranie wszelkich pozytywnych przejawów działalności rynkowej producentów, hurtowni, sklepów i lokali serwujących produkty rzemieślnicze w zakresie, w jakim skupiają się na zwiększeniu jakości i różnorodności dostępnych na rynku produktów,
  3. promocja i upowszechnianie wiedzy o piwie i innych produktach rzemieślniczych, sposobach ich wyrobu i dystrybucji,
  4. rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie pozytywnych, pozajakościowych aspektów związanych z produkcją rzemieślniczą – odpowiedzialnością społeczną, wiedzą, doświadczeniem, kreatywnością, różnorodnością, zapewnieniem godnych, bezpiecznych warunków pracy, troską o środowisko i bezpośrednią odpowiedzialnością za produkt,
  5. promowanie silnych i pozytywnych relacji między producentem, pośrednikiem oraz konsumentem,
  6. promocja działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i jej społecznej odpowiedzialności;
  7. promocja i upowszechnianie wiedzy o rynku piwa i innych produktów rzemieślniczych, oferowanych na nim produktach i ich różnorodności,
  8. promocja turystyki związanej z piwem i innymi produktami rzemieślniczymi,
  9. ewaluacja polskich produktów rzemieślniczych,
  10. upowszechnianie wiedzy dotyczącej polskiej tradycji piwowarskiej i historii browarnictwa ze szczególnym uwzględnieniem zabytków położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  11. wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych z zakresu produkcji rzemieślniczej,
  12. szerzenie wiedzy dotyczącej skutków spożywania wyrobów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu,
  13. promocja Rzeczypospolitej Polskiej i polskich producentów rzemieślniczych za granicą. Powyższe cele realizowane są w obszarach:
   1. działalności edukacyjnej, naukowej, naukowo-technicznej oraz oświatowej;
   2. działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
   3. działalności kulturalnej;
   4. działalności ekologicznej i w zakresie ochrony środowiska.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 1. opracowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 2. upowszechnianie wiedzy o prawach konsumentów,
 3. reprezentowanie członków i prezentowanie ich opinii wobec władz i innych instytucji, organizacji gospodarczych, środków masowego przekazu i organizacji społecznych,
 4. dostarczanie konsumentom informacji w postaci różnego rodzaju ulotek, broszur, prezentacji w mediach,
 5. wpływanie na system prawnej ochrony konsumentów, piwowarstwa i innych wytwórców towarów rzemieślniczych, a także ich dystrybucji i sprzedaży poprzez analizy istniejącego ustawodawstwa, udział w dyskusjach dotyczących systemu prawnego i inne,
 6. zmianę stosunków pomiędzy konsumentami a rzemieślnikami poprzez zachęcanie do tworzenia dobrowolnych kodeksów postępowania, szkolenie sprzedawców i dystrybutorów, wprowadzanie dobrych praktyk,
 7. przeprowadzanie własnych badań towarów i usług, ewaluacja ich przez członków stowarzyszenia, bądź zlecanie ich wykonania niezależnym placówkom,
 8. przeprowadzanie badań rynku i kultury piwnej,
 9. przeprowadzanie szkoleń i konsultacji producentów, dystrybutorów, sprzedawców i konsumentów w zakresie dobrych praktyk, kultury spożywania piwa, łączenia go z jedzeniem i oceny jakości produktów rzemieślniczych,
 10. prowadzenie otwartego portalu internetowego,
 11. upowszechnianie turystyki związanej z piwem i innymi produktami rzemieślniczymi i krajoznawstwa,
 12. dystrybucja materiałów dotyczących piwa i innych produktów rzemieślniczych na potrzeby promocji Rzeczpospolitej Polskiej poza granicami kraju,
 13. udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, targach i innego rodzaju spotkaniach na potrzeby promocji Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 6

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w postaci:

11.05.Z – Produkcja piwa;

11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych;

11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych;

47.1 – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.8 – Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,

47.9 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,

58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,

59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.2 – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

60.1 – Nadawanie programów radiofonicznych,

60.2 – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

62.01 – Działalność związana z oprogramowaniem,

62.02 – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznych,

62.09 – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

63.9 – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,

69.1 – Działalność prawnicza,

69.20.Z – Działalność rachunkowo–księgowa; doradztwo podatkowe,

70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,

71.1 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,

71.2 – Badania i analizy techniczne,

72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,

72.2 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

73.1 – Reklama,

73.2 – Badanie rynku i opinii publicznej,

74.9 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

77.4 – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

78.1 – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

79.1 – Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki,

79.9 – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

85.5 – Pozaszkolne formy edukacji,

85.6 – Działalność wspomagająca edukację,

90.0 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,

91.0 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność wiązana z kulturą,

93.2 – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych,

94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

 
 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. nadzwyczajnych,
  3. wspierających,
  4. honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia, a także:
  1. jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, również niemająca miejsca zamieszkania w Polsce,
  2. dobrowolnie akceptuje postanowienia Statutu i zobowiązuje się do jego stosowania,
  3. opłaciła składkę członkowską i opłatę wpisową, jeżeli taka jest ustanowiona.
 4. Przyjęcie w poczet członków następuje uchwałą Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i weryfikacji spełnienia warunków określonych w ust. 3.
 5. Zarząd ma prawo odmówić członkostwa obywatelowi państwa obcego niemającego stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego udział w działalności Stowarzyszenia byłby niemożliwy lub utrudniony w zakresie doręczenia korespondencji lub innych przeszkód logistycznych, które skutkowałyby niemożnością aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
 6. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia, a także:
  1. jest obywatelem polskim, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych,
  2. dobrowolnie akceptuje postanowienia Statutu i zobowiązuje się do jego stosowania,
  3. legitymuje się wiedzą i/lub doświadczeniem w zakresie problematyki konsumenckiej,
  4. opłaciła składkę członkowską i opłatę wpisową, jeżeli taka jest ustanowiona.
 7. Przyjęcie w poczet Członków nadzwyczajnych następuje uchwałą Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i weryfikacji spełnienia warunków określonych w ust. 6. Kandydaci na Członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia zobowiązani są przedstawić poparcie 3 nadzwyczajnych członków wprowadzających (poparcie powinno zawierać uzasadnienie). Członkiem nadzwyczajnym staje się osoba fizyczna na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Członkowie założyciele automatycznie uzyskują statut Członków nadzwyczajnych.
 9. Członkiem wspierającym może być osoba, która:
  1. jest osobą fizyczną, obywatelem polskim lub cudzoziemcem, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, również niemająca miejsca zamieszkania w Polsce,
  2. jest osobą prawną mającą siedzibę w kraju lub za granicą, które chcą wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez pomoc rzeczową, merytoryczną lub finansową.
 10. Członkowie wspierający przyjmowani są przez Zarząd na podstawie złożonej przez nich pisemnej deklaracji o świadczeniu pomocy finansowej lub rzeczowej.
 11. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 12. Członkowie honorowi są przyjmowani przez WZS na wniosek trzech Członków nadzwyczajnych.

§ 8

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  2. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie nadzwyczajni mają prawo:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
  2. informacji o działalności Stowarzyszenia, jego organów i Władz Stowarzyszenia,
  3. uczestniczenia w WZS na zasadach określonych w niniejszym Statucie,
  4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  5. zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  6. korzystania z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, posiadają natomiast prawa określone w ust. 2 pkt d-e.

§ 9

 1. Członkowie nadzwyczajni i członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania i realizacji statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek,
  4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
  5. zachowania zasady koleżeństwa i szacunku wobec innych członków Stowarzyszenia i jego organów.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, jest obowiązany do wywiązywania się z obowiązków nakładanych na członków zwyczajnych, za wyjątkiem konieczności opłacania składek.

§ 10

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  2. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku opóźnienia w zapłacie składki członkowskiej przez okres dłuższy niż dwa miesiące,
  3. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia, bądź działania na szkodę Stowarzyszenia,
  4. skreślenia z listy członków wyrokiem Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,
  5. rozwiązania Stowarzyszenia,
  6. śmierci członka zwyczajnego albo honorowego lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
  7. utraty praw publicznych,
  8. utraty zdolności do czynności prawnych.
 2. Odwołanie od uchwały Zarządu o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje do WZS w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Uchwała WZS jest ostateczna.

 
 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 11

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Stowarzyszenia,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Członkowie wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia powoływani są na czas nieokreślony, ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej ilości kandydatów bezwzględną większością głosów.
 3. Mandat Członka Władz Stowarzyszenia wygasa na skutek:
  1. śmierci,
  2. rezygnacji,
  3. odwołania przez WZS,
  4. nieudzielenia absolutorium.
 4. WZS może w każdym czasie odwołać cały Zarząd, Komisję Rewizyjną albo poszczególnych członków tych organów w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów.

§ 12

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.
 2. Uchwały mogą zapaść w formie aklamacji.

§ 13

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W WZS biorą udział: a) z głosem stanowiącym – członkowie nadzwyczajni, b) z głosem doradczym – zaproszeni członkowie wspierający, honorowi oraz goście.
 2. WZS może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. ZWZS jest zwoływane raz w roku przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. WZS podejmuje ważne uchwały, jeżeli bierze w nim udział w pierwszym terminie co najmniej połowa wybranych członków. W drugim terminie ważne uchwały podejmowane są bez względu na liczbę obecnych członków.
 5. NWZS może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 4 członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia, lub na wniosek uprawnionego organu administracji publicznej.
 6. Zwołanie NWZS powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku.
 7. Uchwały WZS zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie, także w sprawach osobowych, jest jawne. WZS może decydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 8. Do kompetencji WZS należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnienia przez nich funkcji,
  5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  7. uchwalanie budżetu,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku oraz powołaniu likwidatora,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami WZS, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od dwóch do czterech członków w tym Prezesa.
 3. Prezes wybierany jest przez WZS spośród Nadzwyczajnych członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
 4. Pozostali członkowie zarządu, w liczbie od jednego do trzech, wybierani są przez WZS spośród Nadzwyczajnych członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
 5. Zarząd, spośród swoich członków, może wybrać Skarbnika oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów, lub Sekretarza, w zależności od własnego uznania.
 6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
 7. W razie równowagi głosów głos przeważający należy do Prezesa.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 10. Zarząd może obradować i podejmować uchwały za pomocą środków komunikowania się na odległość i obiegowo w trybie określonym przez Regulamin Zarządu.
 11. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 3. wykonywanie uchwał WZS,
 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. zwoływanie WZS,
 9. przyjmowanie i skreślanie członków,
 10. zatwierdzanie barwy, znaków organizacyjnych oraz godła Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 osób w tym. Komisja może wybrać spośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu oraz wydawanie zaleceń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
  2. składanie wniosków z kontroli działalności Zarządu na WZS,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie WZS oraz zebrania Zarządu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po stronie Zarządu,
  4. składanie WZS wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na WZS.

§ 16

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

 
 

ROZDZIAŁ V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 17

 1. Zarząd pobiera składki członkowskie.
 2. Termin i sposób opłacenia składki członkowskiej określa Zarząd.
 3. Środki finansowe Stowarzyszenie pozyskuje w szczególności z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn i spadków,
  3. dotacji, subwencji i grantów,
  4. środków zebranych w ramach zbiórek publicznych,
  5. prowadzonej działalności gospodarczej,
  6. wpłat członków wspierających.
 4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 
 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje WZS kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, WZS określa sposób jego likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 1. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Prezesa Zarządu wraz z Członkiem Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu wraz z Członkiem Zarządu łącznie. W sprawach, w których wartość zobowiązania Stowarzyszenia nie przekracza 20.000,00 zł, Stowarzyszenie może reprezentować Prezes Zarządu lub Skarbnik samodzielnie.
 2. Zarząd może uchwałą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia i wystawić dokument pełnomocnictwa podpisany zgodnie z reprezentacją Stowarzyszenia.